Her er generelle betingelsar for bestillingar og vilkår for betaling hjå Knutholmen Hotell. Dersom du har spørsmål kan vi kontaktast på:

Telefon: +47 57 79 69 00

E-post: post@knutholmen.no

Betingelsane gjeld alle reservasjonar hjå oss, inkludert bestillingar gjort via våre heimesider og via tredjepart.

 1. Bestilling
  Antal personar, pris, losji, samt øvrige produkt og tenester som skal leveres av Knutholmen framgår av bekreftelsen gjesten mottek via e-post etter bestilling.

  Alle bestillingar skal på førehånd være garantert via firmaavtale, reisebyrå eller eit kredittkort.

  Disponering av hotellrom gjeld, så lenge ikkje anna er avtalt, frå kl.15:00 på ankomstdag fram til kl.11:00 på avreisedag.
 2. Prisar og betaling
  Avtalte prisar er bindande for begge parter. Knutholmen forbeheld seg retten til å foreta justeringar i prisane som følgje av økte kostnader ved innkjøp av varer og tenester, auka skattar og avgifter eller ved andre høve utanfor hotellet sin kontroll.

  Vi tek atterhald om retten til å be om betaling på førehand.

  Betalingsmåte avtales på førehand og fullstendig fakturainformasjon sendes til hotellet før ankomst.

  Knutholmen Hotel aksepterer betaling med kort frå fylgjande kredittkortselskap: Visa, MasterCard og Eurocard. Dette gjeld òg for bestilling via våre nettsider.
 3. Kansellering og avbestilling
  Om ikkje anna er oppgitt kan bookingen kanselleres kostnadsfritt frem til klokken 18:00 2 dagar før ankomstdagen. Dersom du ikkje møter opp og ikkje har kansellert på førehand, eller du kansellerar etter avbestillingsfristen, vil bekrefta pris bli belasta i si heilheit.
 4. Vi anbefalar alle våre gjestar å teikne ei avbestillingsforsikring hos eige forsikringsselskap som blant anna dekkjer avbestilling grunna sjukdom. I tillegg anbefalar vi alle våre gjestar å ha gyldig reiseforsikring.
 5. Skade
  Gjesten står sjølv økonomisk ansvarleg for eventuelle skadar som blir påført hotellrom, inventar eller anna utstyr.
 6. Personvernerklæring
  Sjå eiga side for Knutholmen AS si personvernerklæring.
 7. Force Majeure
  Hendelsar utenfor Knutholmens kontroll, som streik, lock-out og brann etc., gir hotellet rett til å kansellere bestillinga utan erstatningsansvar. Knutholmen vil sjølvsagt strekke seg så langt som mogleg for å finne ein alternativ løysning.
 8. Verneting
  Alle tvistar som måtte oppstå mellom partane i denne avtalen, (gjesten og hotellet), skal behandlast etter norsk rett. Dersom ikkje tvisten vert løyst i minnelegheit skal hotellet sin eigedoms verneting gjelde.
 9. Generelle betingelsar
  Det vert for øvrig vist til dei generelle betingelsane som kjem fram på bookingbekreftelsen.